لیست طرح های مشترک با سایر مراکز و دانشگاه ها (تفاهم نامه ایی) خاتمه - طرح پایان نامه خاتمه - طرح تحقیقاتی خاتمه یافته - طرح تحقیقاتی مرتبط با ویروس Covid-19 خاتمه یافته

بانک طرح های پژوهشی

جزئیاتردیفکد رهگیرینام مجرینام خانوادگی مجریعنوانجایگاهتاریخ خاتمهنام سیستمپژوهشگر اصلی
Top